Logo

Czytaj więcej: „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w roku 2022” - umowa podpisana

 

Dnia 23 grudnia 2022 r. z Urzędem Marszałkowskim WK-P podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w 2022 roku” w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Oś priorytetowa XII Pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działający jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO) na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 40/1585/22 z dnia 12 października 2022 roku przyjął zmieniony Regulamin konkursu. Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w konkursie Nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04- 229/18 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami za zasadne uznano zwiększenie alokacji w konkursie z kwoty 3 594 099,98 zł na 3 637 220,00 zł.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.