LOGO2

 

 

 

Dnia 14 listopada 2017 r. w hotelu Osada Karbówko odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Posiedzenie prowadził Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia - Współprzewodniczący KS ZIT BTOF.

Członkowie KS ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020,

- przyjęcia stanowiska Komitetu Sterującego ZIT BTOF w sprawie renegocjacji RPO WK-P 2014-2020.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.