Logo

W skład Komitetu Sterującego ZIT BTOF wchodzą:

Współprzewodniczący Komitetu Sterującego - Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski

Współprzewodniczący Komitetu Sterującego - Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski

 

oraz 23 sygnatariuszy Porozumienia ZIT BTOF jako Członkowie Komitetu Sterującego

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) opiniowanie:

a) strategii ZIT wraz z listą projektów stanowiących integralną część Strategii oraz jej aktualizacji,

b) listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej),

c) załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania, zawierającego informacje o projekcie wybranym do dofinansowania,

d) projektu porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP RPO WK-P dotyczących realizacji ZIT,

2) uchwalanie:

a) budżetu Biura ZIT BTOF,

b) regulaminów pracy KS i Zarządu ZIT BTOF,

3) wybieranie  i odwoływanie członków Zarządu ZIT BTOF, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu ZIT BTOF,

4) udział przedstawiciela każdego z członków KS w pracach nad współtworzeniem:

a) kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,

b) harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,

5) w przypadku wspólnego posiedzenia wszystkich członków Podkomisji w ramach KOP IP RPO WK-P - udział przedstawiciela KS w tym posiedzeniu jako obserwatora.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin pracy KS ZIT BTOF.pdf)Regulamin pracy KS ZIT BTOF.pdf2855 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.