LOGO

 

 

 

Dnia 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się XXII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia
w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- zaopiniowania budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2019 r.,

- zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2019 r.

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ-00-04-221/18,

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ-00-04-199/18.

 

Ponadto członkowie Zarządu ZIT BTOF podjęli dwa stanowiska:

1) Stanowisko Zarządu ZIT BTOF w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

2) Stanowisko Zarządu ZIT BTOF w ramach Poddziałania 4.6.1 RPO WK-P Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.