LOGO2

 

 

 

Dnia 27 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się XXI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Iwona Waszkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważanienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące:

- wyznaczenia kandydata Zarządu ZIT BTOF na przedstawiciela ZIT BTOF z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do prac w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zwiększenia dofinansowania dla projektów w trybie pozakonkursowym,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.