LOGO2

 

 

 

Dnia 28 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się XX posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Wasiak - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważanienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zaopiniowania:

- projektu uchwały w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

- projektu uchwały w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: wsparcie dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego,

- projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2019.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.