LOGO2

 

Dnia 11 września br. w hotelu Rudnik w Grudziądzu odbyło się XIV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Wasiak - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważanienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące:

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT,

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17,

- zaopiniowania zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.