Nowy obraz

 

 

 

 

Dnia 16 maja 2017 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się XI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16 dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT,

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16 dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT,

- zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 dla Poddziałania: 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT,

- zaopiniowania listy projektów ocenionych na I etapie oceny preselekcyjnej i zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno - merytorycznej w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17 dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.