LOGO2

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się X posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Wasiak - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT; Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT; Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 w zakresie Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT,

- zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponadto Zarząd ZIT BTOF przyjął również Stanowisko w sprawie formy finansowania budynków mieszkaniowych w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P 2014-2020.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.