Logo

LOGO2

Dnia 16 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się IX posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Wasiak - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważanienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 dla Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.