IMG 1933

 

 

 

 

W dniu 3 lutego 2017 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się VIII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2017 r.,

- zaopiniowania projektu podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2017 r.,

- zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

- wyboru kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

- zaopiniowania wykazu przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów członków Podkomisji w ramach KOP IP w ramach instrumentu ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020 (KOP IP ZIT).

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.