zitlogo212

 

W dniu 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  odbyło się VII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Wasiak Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, działająca z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą:

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.