Logo

1. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie formy finansowania budynków mieszkaniowych w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P 2014-2020.

2. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie prac nad utworzeniem lub zminą aglomeracji na obszarze ZIT BTOF w związku z V aktualizacją KPOŚK i Masterplanu.

3. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany alokacji przewidzianej na wsparcie projektów dofinansowanych w ramach Poddziałań ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020.

4. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie formy finansowania budynków mieszkaniowych w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P 2014-2020.

5. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przesunięcia kwoty 2 500 000 zł dla Gminy Miasta Toruń z trybu konkursowego na tryb pozakonkursowy, celem zwiększenia dofinansowania projektu pn. Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II - Działanie: 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź”.

6. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania dla podpisanej umowy nr RPKP.03.05.02-04-0002/17 w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

7. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 4.6.1 RPO WK-P Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

8. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przesunięcia części alokacji z Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

9. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

10. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach EFRR w ramach RPO W-KP na lata 2014-2020 dla trybów konkursowych i pozakonkursowych o kwotę 16 109 793,00 PLN.

11. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 18 października 2019 r. w sprawie założeń RPO WK-P na lata 2021-2027 w obszarze polityki terytorialnej.

12. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Stanowiska Zarządu ZIT BTOF z dnia 23 września 2019 r. dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektów w ramach EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

13. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania dla podpisanej umowy o dofinansowanie dot. projektu nr RPKP.03.05.02-04-0016/18 w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT.

14. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania dla podpisanej umowy o dofinansowanie dotyczącej projektu pn. „ Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa.

15. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania dla podpisanej umowy o dofinansowanie dotyczącej projektu pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejąca infrastrukturą towarzyszącą”.

16. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przesunięcia alokacji z Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT na Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.

17. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przesunięcia alokacji z Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT oraz 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.