1. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie formy finansowania budynków mieszkaniowych w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P 2014-2020.

2. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie prac nad utworzeniem lub zminą aglomeracji na obszarze ZIT BTOF w związku z V aktualizacją KPOŚK i Masterplanu.

3. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany alokacji przewidzianej na wsparcie projektów dofinansowanych w ramach Poddziałań ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020.

4. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie formy finansowania budynków mieszkaniowych w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P 2014-2020.

5. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przesunięcia kwoty 2 500 000 zł dla Gminy Miasta Toruń z trybu konkursowego na tryb pozakonkursowy, celem zwiększenia dofinansowania projektu pn. Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II - Działanie: 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź”.

6. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania dla podpisanej umowy nr RPKP.03.05.02-04-0002/17 w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

7. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 4.6.1 RPO WK-P Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

8. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przesunięcia części alokacji z Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

9. Stanowisko Zarządu ZIT BTOF z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.