Logo

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (BTOF) liczy 852 705 mieszkańców, przy średniej gęstości zaludnienia wynoszącej 223 osoby na km2. Mieszkańcy badanego obszaru stanowią 2,21% populacji całego kraju oraz 40,6% ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Ludność BTOF skoncentrowana jest w dwóch ośrodkach: Bydgoszczy (42,3% ludności BTOF) i Toruniu (23,9% ludności BTOF), które zamieszkuje niemal dwie trzecie ludności tego obszaru. Najmniejsza liczba osób zamieszkuje Kowalewo Pomorskie oraz gminę Solec Kujawski.

Średnia gęstość zaludnienia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej, która wynosi 123 osoby na km². Wpływ na taki wynik mają przede wszystkim jednostki takiej jak Bydgoszcz, Chełmża, Nakło nad Notecią oraz Toruń, w których to średnia gęstość zaludnienia jest znacząco większa od średniej krajowej. Niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnych charakteryzuje się 18 gmin. Są to m.in. gminy Łabiszyn, Koronowo, Wielka Nieszawka, czy Solec Kujawski.

W gminach występuje znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia. Największa występuje w Bydgoszczy (2 053 os./km2), Chełmży (1 932 os./km2) i Nakle n. Notecią (1 820 os./km2). Najmniejsza gęstość zaludnienia (nawet poniżej średniej krajowej wynoszącej dla gmin wiejskich 50 os./km2) mają gminy: Łabiszyn i Koronowo (31 os./km2), Wielka Nieszawka (22 os./km2) oraz Solec Kujawski (6 os./km2).

W BTOF  największy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym mają gminy: Obrowo (24,4%) oraz Zławieś Wielka (23,5%). W połączeniu ze stosunkowo niskim udziałem osób w wieku poprodukcyjnym można uznać wskazane gminy jako dwie posiadające najmłodszą populację na terenie BTOF. Pod tym względem na drugim biegunie, czyli obszarów o najstarszej populacji znajdują się Bydgoszcz i Toruń. Taka sytuacja jest wynikiem stosunkowo dużego odsetka osób w wieku poprodukcyjnym oraz niskiego udziału osób w przedziale wiekowym do 17 roku życia. Dla miasta Bydgoszczy jest to odpowiednio: 20,8% oraz 15,7%, a dla Torunia 18,6% i 16,4%.


W miastach BTOF dominującą grupą ludności są osoby w wieku produkcyjnym (62,2% ogółu ludności). Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 20,3% ludności, a najmniejszą grupę stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym – 17,5% ogółu ludności miast BTOF.
Najmniej korzystna struktura ludności ze względu na wiek występuje w Bydgoszczy. Z danych demograficznych wynika, że udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności Bydgoszczy (20,8%) jest najwyższy na tym obszarze. Ponadto tylko w Bydgoszczy i w Toruniu występuje większa liczba osób w wieku poprodukcyjnym niż w wieku przedprodukcyjnym.


W skali kraju ludność w wieku przedprodukcyjnym na terenie BTOF stanowi 18,3% ogółu ludności. W badanym obszarze jedynie w miastach Toruń i Bydgoszcz odsetek ten jest mniejszy. Udział osób w wieku produkcyjnym w Polsce wynosi 63,9%. W odniesieniu do Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego tylko w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Kowalewie Pomorskim, Czernikowie i Wielkiej Nieszawce odsetek ten jest niższy. Jeśli chodzi o osoby w wieku poprodukcyjnym, to ich odsetek w kraju wynosi 17,8%. W porównaniu do badanego obszaru widać, że jedynie w Toruniu i Bydgoszczy udział tych osób w ogóle społeczeństwa jest większy.

Dane: Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.