Logo

Dotacje unijne

 

 

W okresie 2014-2020 w zarządzaniu funduszami UE obowiązuje zasada wzmocnionej ochrony przed celowymi nadużyciami, które mogą doprowadzić do uszczuplenia budżetu UE oraz krajowego poprzez finansowanie nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 realizuje politykę zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Procedury obowiązujące w ramach RPO WK-P 2014-2020 są oceniane z punktu widzenia ryzyka wystąpienia nadużyć i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywane w celu zmniejszenia tego ryzyka. Prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania.

IP ZIT stosuje Strategię zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dokument zamieszczono poniżej). Przedmiotowy dokument, opracowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 jest adresowany do wszystkich instytucji zaangażowanych w zarządzanie oraz wdrażanie RPO WK-P, jak również do wnioskodawców i beneficjentów. Pod pojęciem najczęściej spotykanych nadużyć finansowych mających jednocześnie największy wpływ na proces wydatkowania środków unijnych w ramach wdrażania RPO WK-P 2014 -2020 mieści się szeroki zakres uchybień i przestępstw, takich jak korupcja, konflikt interesów, zmowa przetargowa oraz fałszerstwo. Nadużycie finansowe to nieetyczne, w wielu przypadkach nielegalne zachowanie majce na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj finansowych. Jest to celowe działanie bądź zaniedbanie skutkujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem straty przez ofiarę, dokonane za pomocą wprowadzenia w błąd, przy czym zamiar stanowi czynnik odróżniający nadużycie finansowe od nieprawidłowości. Korupcja polega na nadużyciu władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Do konfliktu interesu dochodzi wówczas, gdy dana osoba nie może w sposób bezstronny i obiektywny wykonywać swoich powinności służbowych, z przyczyn dotyczących rodziny, sfery emocjonalnej, sympatii politycznych lub narodowych, interesu gospodarczego albo z innego podobnego powodu. W kontekście zamówień publicznych istotna jest również definicja konfliktu interesu zawarta w art. 24 nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE: Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący WK-Płynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Beneficjenci RPO WK-P 2014-2020 również powinni stosować, w związku z realizowanymi projektami, mechanizmy pozwalające na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć oraz ich wykrywanie i eliminowanie. Nadużycia, z którymi beneficjenci mogą się zetknąć w związku z realizacją projektu (i często ponieść w ich wyniku szkodę) występują w szczególności w obszarze zamówień publicznych. Istotna jest świadomość występowania tzw. sygnałów ostrzegawczych, czyli zachowań świadczących o tym, że być może zostało popełnione lub jest popełniane nadużycie (przykładowo składający najkorzystniejszą ofertę rezygnował z podpisania umowy lub umyślnie nie składał wymaganych dokumentów, aby zwyciężyła oferta droższa). Instytucje unijne i krajowe stworzyły odpowiednie poradniki oraz katalogi sygnałów ostrzegawczych dostępne publicznie w internecie, które mogą być pomocne w zapobieganiu, wykrywaniu i eliminowaniu nadużyć:

Opracowane przez Komisję Europejską:

Praktyczny przewodnik dotyczący konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Praktyczny przewodnik w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów

Opracowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

IP ZIT przykłada dużą wagę do działania na podstawie i w granicach prawa w tym na podstawie procedur dotyczących wdrażania funduszy unijnych.

W związku z powyższym, jeżeli spotkali się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia w ramach działań podejmowanych przez IP ZIT, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać o dowolnej porze, w pełni anonimowo na adres e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zwiększenia świadomości w zakresie nadużyć finansowych IP ZIT rekomenduje zapoznanie się z następującymi dokumentami i informacjami zawartymi na stronach internetowych:

Wytyczne i rozporządzenia:

Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Wytyczne KE dot. konfliktu interesów

Opracowania:

Praktyczny przewodnik dla instytucji Zarządzających „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”

Praktyczny przewodnik dla kierowników „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników – opracowanie CBA

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady za rok 2013 „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych”

Ważne strony internetowe

 

STRATEGIA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W RAMACH RPO WK-P   wersja archiwalna 

Utworzono: 8 czerwca 2016

STRATEGIA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W RAMACH RPO WK-P  wersja archiwalna      

Utworzono: 28 września 2018

STRATEGIA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W RSZNFAMACH RPO WK-P   wersja aktualna     

Utworzono: 7 kwietnia 2022

   

 

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.