Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

jednostka samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR)
w przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany w punkcie a., natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot wskazany poniżej:

jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR);
podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe);

podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
Program Aktywności Lokalnej i/lub,
inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

Typ 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne
a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
6 929 000,00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 39 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 85
w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Komunikat nr 1 w sprawie aktualizacji zapisów regulaminu konkursu

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17 Utworzono: 23 listopada 2017

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji Utworzono: 25 stycznia 2018

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej Utworzono: 28 lutego 2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania Utworzono: 22 marca 2018

Lista członków KOP Utworzono: 22 marca 2018

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.