Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 06.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 19.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków preselekcyjnych jest Biuro ZIT BTOF w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć do Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie od 29.05.2017r. do 28.06.2017r.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego,
- związek jednostek samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządową jednostkę organizacyjną,
- organizację pozarządową,
- kościół,
- związek wyznaniowy,
- osobę prawną kościoła,
- osobę prawną związku wyznaniowego,
- partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- inny podmiot posiadający osobowość prawną,
- państwową jednostkę organizacyjną,
- organ władzy, administracji rządowej,
- przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych[1], w otoczeniu zabytku[2] oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

[1] Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

[2] Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania obiektu zabytkowego stanowi nie więcej niż 100 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 500 000,00 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro), tj. 2 153 250,00 zł (kurs Euro = 4,3065 z dnia 29 września 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30 oraz pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w godzinach: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 4.6.2 w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 (.pdf)

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 06 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 19 grudnia 2016 r.) wpłynęły 22 wnioski preselekcyjne. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 672 516,62 zł.

Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu Utworzono: 30 grudnia 2016

Poniżej przedstawiamy aktualną listę projektów złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. Poniższa lista została uzupełniona o projekt, który wpłynął po terminie wyznaczonym na składanie wniosków wskazanym w regulaminie konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż na przedmiotowy konkurs wpłynęły 23 wnioski preselekcyjne. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 770 266,62 zł.

Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu Utworzono: 30 grudnia 2016

Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu - zaktualizowana Utworzono: 30 grudnia 2016

Lista projektów ocenionych na etapie preselekcji Utworzono: 26 stycznia 2017

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Utworzono: 28 lipca 2017

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym Utworzono: 20 września 2017

Zestawienie oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Utworzono: 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 48/2149/17 z dn. 29.11.2017 r. Utworzono: 6 grudnia 2017

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania Utworzono: 7 grudnia 2017

Uchwała Nr 48/2216/17 z dn. 6.12.2017 r. Utworzono: 7 grudnia 2017

Komunikaty

Komunikat z dnia 19.05.2017r. dotyczący zmiany ogłoszenia, regulaminu oraz generatora wniosków o dofinansowanie

Komunikat z dnia 19.06.2017r. dotyczący zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu

Komunikat z dnia 08.08.2017r. dotyczący zmiany regulaminu konkursu

Komunikat z dnia 16.10.2017r. w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.) (dalej: ustawy wdrożeniowej)

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury.pdf)Ogłoszenie dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury.pdf92 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu dla Podziałania 4.6.2 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.pdf)Regulamin konkursu dla Podziałania 4.6.2 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.pdf486 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf423 kB
Dostęp do URL (https://gwd.kujawsko-pomorskie.pl/user/login/)Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie0 kB
Pobierz plik (Instrukcja uzytkownika Generatora dla wnioskodawcy.pdf)Instrukcja uzytkownika Generatora dla wnioskodawcy.pdf2301 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf236 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf734 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip6616 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip)Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip8312 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf)Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf136 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6p) do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku preselekcyjnego.pdf)Załącznik nr 6p) do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku preselekcyjnego.pdf30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf43 kB
Pobierz plik (Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip)Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip39032 kB
Pobierz plik (System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip14290 kB
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip24019 kB
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.pdf2776 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1p) do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku preselekcyjnego (.doc).zip)Załącznik nr 1p) do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku preselekcyjnego (.doc).zip127 kB
Pobierz plik (Wzory kart oceny (.zip).zip)Wzory kart oceny (.zip).zip1805 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Ogłoszenie dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf92 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf486 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf422 kB
Pobierz plik (Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf1489 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf98 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf731 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - obowiązuje od 19.05.2017r..zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - obowiązuje od 19.05.2017r..zip5530 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 19.05.2017r..pdf45 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.06.2017r..pdf)Ogłoszenie dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.06.2017r..pdf92 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.06.2017r..pdf)Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 19.06.2017r..pdf486 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 08.08.2017r..pdf)Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - obowiązuje od 08.08.2017r..pdf546 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.