Informacje o konkursie

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17).

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 15 maja 2017 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK lub do wejścia w życie V AKPOŚK.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego;
2) związek jednostek samorządu terytorialnego;
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
4) samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną;
5) przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
6) partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w IV AKPOŚK i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, zatwierdzonym przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 09.06.2016 r., takich jak:

a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium B.11

Zgodność z IV AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 629 888,00 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach: poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00) oraz pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR, zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu Utworzono: 05 lipca 2017

Wyniki naboru [od 15.05.2017 r. do 31.07.2017 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14.04.2017 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu rozpoczął się w dniu 15.05.2017 r. i będzie trwał w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK lub do wejścia w życie V AKPOŚK.

- w czerwcu wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 10 291 386,83 PLN,

- w lipcu wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 834 941,67 PLN

Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena projektów w ramach konkursu będzie prowadzona według comiesięcznej puli złożonych wniosków.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu - czerwiec 2017

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu - lipiec 2017

Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17)

Treść komunikatu

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających Utworzono: 15 grudnia 2017

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym Utworzono: 15 grudnia 2017

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów  Utworzono: 15 grudnia 2017

Projekt wycofany Utworzono: 15 grudnia 2017

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdf89 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu.pdf)Regulamin konkursu.pdf454 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf421 kB
Pobierz plik (Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf)Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf1488 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf94 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf731 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip5759 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip)Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip18979 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf)Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf115 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf45 kB
Pobierz plik (Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip)Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip8222 kB
Pobierz plik (System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip9288 kB
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip35522 kB
Pobierz plik (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r..pdf)Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r..pdf616 kB
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar ZIT.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar ZIT.pdf2776 kB
Pobierz plik (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.zip)Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.zip637 kB
Pobierz plik (Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2015.xls)Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2015.xls2260 kB
Pobierz plik (Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91271EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.zip)Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91271EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.zip1212 kB
Pobierz plik (Dokument „Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych”.pdf)Dokument „Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych”.pdf349 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu - obowiązuje od 02.06.2017r..pdf)Regulamin konkursu - obowiązuje od 02.06.2017r..pdf679 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 02.06.2017.pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 02.06.2017.pdf459 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie proejktu wraz z załącznikami - obowiązuje od 02.06.2017 r..zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie proejktu wraz z załącznikami - obowiązuje od 02.06.2017 r..zip5050 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - wzór uchwały,umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 02.06.2017 r..zip)Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - wzór uchwały,umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 02.06.2017 r..zip19035 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 02.06.2017r..pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 02.06.2017r..pdf367 kB
Pobierz plik (Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ - obowiązują od 02.06.2017 r..zip)Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ - obowiązują od 02.06.2017 r..zip8204 kB
Pobierz plik (Wzory kart oceny.zip)Wzory kart oceny.zip1293 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.