Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: ZIT) – instytucją ogłaszającą nabór jest również Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca.

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w pisemnym wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na wezwanie tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 - „Wykazie projektów zidentyfikowanych[1] przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).

[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT - Instytucja Pośrednicząca dokonają oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.

W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu pozakonkursowego nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Komunikaty

Komunikat z dnia 06.06.2017r. dotyczący błędu technicznego w załączniku nr 1 do Regulaminu dla naboru projektów pozakonkursowych w ramach poddziałania (.pdf)

Komunikat z dnia 27.07.2017r. dotyczący zmiany załącznika nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT informacji udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00 - tel. (52) 58 59 446.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

1. Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-17P/17) - Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru”.

Informacje dotyczące złożonego projektu Utworzono: 31 lipca 2017

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym Utworzono: 13 września 2017

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Utworzono: 05 października 2017

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie o naborze.pdf)Ogloszenie o naborze.pdf288 kB
Pobierz plik (Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Regulamin).pdf)Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Regulamin).pdf454 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu - Definicje wskaźników produktu i rezultatu w ramach poszczególnych działańpoddziałań RPO WK-P 2014-2020.pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu - obowiązywał od 09.03.2017r. do 05.06.2017r. 101 kB
Pobierz plik (Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf394 kB
Pobierz plik (Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf)Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf1488 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf94 kB
Pobierz plik (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf460 kB
Pobierz plik (Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip)Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip5186 kB
Pobierz plik (Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip)Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip19034 kB
Pobierz plik (Kryteria wyboru projektu.pdf)Kryteria wyboru projektu.pdf162 kB
Pobierz plik (Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf43 kB
Pobierz plik (Wzory kart oceny.zip)Wzory kart oceny.zip1065 kB
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip27688 kB
Pobierz plik (System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip13083 kB
Pobierz plik (Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip)Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip8222 kB
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1546314 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar realizacji ZIT dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1546314 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar realizacji ZIT dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.pdf2776 kB
Pobierz plik (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16r..pdf)Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16r..pdf616 kB
Pobierz plik (Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z 19.10.2015r..pdf)Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z 19.10.2015r..pdf548 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu - Definicje wskaźników produktu i rezultatu w ramach poszczególnych działańpoddziałań RPO WK-P 2014-2020 - obowiązuje od 06.06.2017r..pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu - Definicje wskaźników produktu i rezultatu w ramach poszczególnych działańpoddziałań RPO WK-P 2014-2020 - obowiązuje od 06.06.2017r..pdf442 kB
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - obowiązuje od 20.07.2017r..zip)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - obowiązuje od 20.07.2017r..zip41610 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.