Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych [1] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18).

[1] Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.01.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego,
- związek jednostek samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące budowy, przebudowy ścieżek rowerowych.

Inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 26 082 620,00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach: poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

Komunikaty

Komunikat z dnia 04.01.2018r. w sprawie zmiany numeru konkursu

Komunikat z dnia 29.01.2018r. dotyczący zmian w konkursie

Komunikat z dnia 14.06.2018r. dotyczący zmian w konkursie

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu Utworzono: 20 lutego 2018

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej Utworzono: 21 czerwca 2018

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (załącznik do Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku) Utworzono: 21 czerwca 2018

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej  Utworzono: 21 czerwca 2018

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (załącznik do Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku) Utworzono: 5 lipca 2018

Skład KOP ZIT Utworzono: 5 lipca 2018

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdf452 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu.pdf)Regulamin konkursu.pdf889 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf426 kB
Pobierz plik (Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf)Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf1488 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf94 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf1119 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip2086 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip)Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip19234 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf)Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf551 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf281 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Definicje wskaźników produktu i rezultatu..pdf)Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Definicje wskaźników produktu i rezultatu..pdf310 kB
Pobierz plik (Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip)Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip9088 kB
Pobierz plik (System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip4370 kB
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip45632 kB
Pobierz plik (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r..pdf)Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r..pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar ZIT.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar ZIT.pdf2776 kB
Pobierz plik (Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową.pdf)Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową.pdf363 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - obowiązuje od 04.01.2018r..pdf)Ogłoszenie o naborze - obowiązuje od 04.01.2018r..pdf87 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu - obowiązuje od 04.01.2018r..pdf)Regulamin konkursu - obowiązuje od 04.01.2018r..pdf517 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 04.01.2018r..pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 04.01.2018r..pdf47 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu - obowiązuje od 29.01.2018r..pdf)Regulamin konkursu - obowiązuje od 29.01.2018r..pdf650 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu - obowiązuje od 29.01.2018r..pdf)Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu - obowiązuje od 29.01.2018r..pdf127 kB
Pobierz plik (Wzory kart oceny.zip)Wzory kart oceny.zip1803 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu - obowiązuje od 14.06.2018r..pdf)Regulamin konkursu - obowiązuje od 14.06.2018r..pdf910 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.