Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP. 03.05.01-IZ.00-04-057/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne - 27.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne - 10.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków preselekcyjnych jest Biuro ZIT BTOF w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Sposób składania wniosków

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć do Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie od 28.02.2017r. do 28.03.2017r.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. Jednostkę samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej[1] modernizacji energetycznej budynków publicznych[2], w tym m.in.:[3]

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
c) realizacja mikrokogeneracji[4] lub mikrotrigeneracji[5] na potrzeby własne,
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

[1] Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

[2] Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

[3] Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

[4] Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

[5] Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.12 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 000 000,00 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), tj. 43 636 000,00 zł (kurs Euro = 4,3636 z dnia 28 lipca 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

Komunikat z dnia 17.01.2017r. dotyczący błędu technicznego w karcie oceny strategicznej
Komunikat z dnia 03.01.2017r. dotyczący zmiany ogłoszenia, regulaminu oraz generatora wniosków o dofinansowanie
Komunikat dotyczący zwiększenia alokacji w ramach konkursu
Komunikat z dnia 01.09.2016r. dotyczący generatora wniosków o dofinansowanie

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30 oraz pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w godzinach: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.30, w piątki od 7.30 do 13.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu Utworzono: 09 listopada 2016

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny preselekcyjnej Utworzono: 15 listopada 2016

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Utworzono: 31 marca 2017

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach kryteriów dopuszczających Utworzono: 10 lipca 2017

Projekt oceniony negatywnie w ramach kryteriów dopuszczających Utworzono: 10 lipca 2017

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym Utworzono: 10 lipca 2017

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Utworzono: 12 lipca 2017

Projekty wycofane Utworzono: 12 lipca 2017

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1p) do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku preselekcyjnego.zip)Załącznik nr 1p) do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku preselekcyjnego.zip132 kB
Dostęp do URL (https://gwd.kujawsko-pomorskie.pl/user/login/)Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie0 kB
Pobierz plik (Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf)Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców.pdf2301 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.pdf236 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf734 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.zip5028 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip)Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór UchwałyUmowy o dofinansowanie projektu.zip8312 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf)Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu.pdf176 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6p) do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku preselekcyjnego.pdf)Załącznik nr 6p) do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku preselekcyjnego.pdf35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.pdf46 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA).pdf)Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA).pdf49 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim.pdf)Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim.pdf6885 kB
Pobierz plik (Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip)Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.zip39032 kB
Pobierz plik (System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip14290 kB
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.zip24019 kB
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.pdf2776 kB
Pobierz plik (Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014.pdf)Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014.pdf1682 kB
Pobierz plik (Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.pdf)Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.pdf2954 kB
Pobierz plik (Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności.pdf)Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności.pdf4241 kB
Pobierz plik (1. Ogłoszenie dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.pdf)1. Ogłoszenie dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.pdf94 kB
Pobierz plik (2. Regulamin konkursu dla Podziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.pdf)2. Regulamin konkursu dla Podziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.pdf508 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf)3. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf423 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf)Ogłoszenie dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf137 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (.zip) - obowiązuje od 03.01.2017r..zip)Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (.zip) - obowiązuje od 03.01.2017r..zip424 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf)Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf420 kB
Pobierz plik (Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf)Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf1488 kB
Pobierz plik (Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf)Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf94 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf)Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf429 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip) - obowiązuje od 03.01.2017r..zip)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip) - obowiązuje od 03.01.2017r..zip4376 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf)Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf) - obowiązuje od 03.01.2017r..pdf56 kB
Pobierz plik (Wzory kart oceny.zip)Wzory kart oceny.zip2062 kB
Pobierz plik (Wzory kart oceny - obowiązują od 17.01.2017r..zip)Wzory kart oceny - obowiązują od 17.01.2017r..zip2064 kB
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.