Logo

LOGO

Informujemy, iż w dniu 30.12.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony przez  Urząd Miasta Bydgoszczy – Biuro ZIT BTOF  na usługę opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF (Sustainable Urban Mobility Plan) SUMP jest koncepcją, która przyczynia się do osiągania europejskich celów ustalonych przez przywódców UE w zakresie klimatu i energii.

SUMP BydOF ma przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania na transport, zwiększenia udziału przyjaznych środowisku środków transportu (np. transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny), a przy tym skutkować zmniejszeniem negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat i ludzi.  Plan ma obejmować kompleksowo wszystkie formy przemieszczania ludzi i towarów oraz interakcje między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto w sposób kompleksowy ma uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, tworząc wielopłaszczyznową logikę zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. ogłoszenia dostepne są na stronie internetowej:

https://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30000-euro/WZP_271_83_2020_B.aspx#0

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.