995

Komunikat nr 1 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.01.02- IZ.00-04-327/19 (wydłużenie naboru).

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że w odpowiedzi na prośby podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie w konkursie nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19, Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ww. konkursie z 10 stycznia br. do 17 stycznia br.

Zmiany te nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.