b_150_100_16777215_00_images_LOGO.jpg

 

Dnia 29 listopada 2019 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się XXVI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2021,

- zaopiniowania podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” na lata 2020-2021,

- zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

Ponadto członkowie Zarządu ZIT BTOF podjęli Stanowisko w sprawie zmiany Stanowiska Zarządu ZIT BTOF z dnia 23 września 2019 r. dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektów w ramach EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.