pl rewitalizacja internet

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 05 grudnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.