komunikat 2

 

 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy komunikat IZ RPO WK-P dotyczący konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18 dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

„W ramach konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18, ogłoszonego w Poddziałaniu 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zgodnie z kryterium B.2 Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę. Przy czym wskazany w ww. kryterium zamknięty katalog podmiotów dopuszczonych do ubiegania się o wsparcie w przedmiotowym konkursie obejmuje m.in. przedsiębiorstwa. Pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumieć należy takie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność oświatową w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym również osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola/przedszkola integracyjne i specjalne/inne formy wychowania przedszkolnego. Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie podlegają rejestracji w CEIDG lub KRS, wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w związku z prowadzoną działalnością oświatową w zakresie wychowania przedszkolnego, zobowiązane są przedłożyć jedynie właściwy dla nich dokument rejestrowy (wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego)”.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.