Logo

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Nabór dedykowany jest projektom dużym o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 listopada 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30,
w piątki od 8:00 do 13:30.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 • jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących podmiotów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
 3. podmioty ekonomii społecznej[1].

Wniosek o dofinansowanie nie może być złożony przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość lub znajdujący się w stanie likwidacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

 1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej i/lub zdrowotnej.

2.Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

 1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) .

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%

Wartość projektu

Wartość dofinansowania przekracza 100 000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

1 819 149,88 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 63
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 46; (52) 585 94 54 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki 8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu 9.1.1.

Załączniki

Link do Strategii ZIT BTOF:

http://zit.btof.pl/dokumenty-strategiczne-zit-btof/strategia-zit-btof-aktualna-listopad-2020

[1] Definicja Podmiotu ekonomii społecznej zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.