Nowy obraz

Miasto Bydgoszcz pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (EFRR) w ramach następujących dziedzin:

1. Termomodernizacja (PI 6d)
2. Gospodarka niskoemisyjna (PI 6d i 4 e)
3. Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6 b)
4. Dziedzictwo i kultura (PI 6 c)
5. Zasoby przyrodnicze/bioróżnorodność (PI 6d)
6. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (PI 9 b)
7. Infrastruktura przedszkolna (PI 10 a)
8. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (PI 10 a),

w zakresie oceny merytorycznej – część dotycząca oceny oddziaływania na środowisko

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania:

1. korzysta z pełni praw publicznych,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i/lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WK-P 2014-2020, w ramach którego dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania,
5. posiada wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł inż., mgr, mgr inż. lub równoważny)
6. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, świadectwo pracy wraz z zakresem obowiązków, umowa zlecenie wraz z opinią zleceniodawcy obejmująca wskazanie czasu trwania umowy oraz zakresu czynności) przy prowadzeniu (lub opiniowaniu, uzgadnianiu) postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko lub w instytucji, która dokonuje weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu, przy ocenie projektów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej ZIT BTOF w rozumieniu art. 2 pkt. 9-11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.poz.1146 ze zm.), zaangażowanej w realizację RPO WK-P, w ramach którego ogłoszono konkurs lub przyjmuje się zgłoszenia projektów pozakonkursowych,
8. nie jest pracownikiem firmy konsultingowo-doradczej/przedsiębiorcą, która/y przygotowuje projekty w ramach RPO WK-P (jako ww. firmę należy rozumieć osobę/firmę/jednostkę/przedsiębiorstwo, które wspomaga wnioskodawców w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektu; jako pracownika należy rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym),
9. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P 2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
10. posiada znajomość strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz strategii ZIT BTOF w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT w perspektywie finansowej 2014-2020,
11. posiada dobrą znajomość polityk i strategii na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym dotyczących dziedzin oraz aspektów projektu objętych oceną,
12. posiada dobrą znajomość prawa dotyczącego ochrony środowiska,
13. posiada dobrą znajomość kryteriów oceny merytorycznej projektów w ramach RPO WK-P.

Etapy naboru:

1. weryfikacja złożonych aplikacji,
2. w uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3. przygotowanie listy rekomendacyjnej kandydatów na ekspertów, spełniających wymagania naboru,
4. wybór ekspertów przez Zarząd ZIT BTOF,
5. wpisanie kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Biuro ZIT BTOF.

Kandydaci ubiegający się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów proszeni są o złożenie następujących dokumentów (obowiązują wyłącznie formularze zawarte w ogłoszeniu, dostępne na stronie internetowej www.zit.btof.pl  oraz www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl  ):

1. formularz kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta oceniającego projekty, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu;
2. oświadczenie kandydata na eksperta, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu;
3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, wymagane uprawnienia (np. kopie dyplomów, kopie umów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z dziedzinami objętymi naborem, itp.).

W przypadku ubiegania się przez jedną osobę o wpis na listę kandydatów na ekspertów w kilku dziedzinach określonych w pkt. 1-8, należy złożyć w ramach każdej dziedziny osobny formularz kwestionariusza osobowego. Do każdego kwestionariusza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności w ramach danej dziedziny.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów ZIT BTOF – ocena merytoryczna – część OOŚ” oraz dopiskiem określającym dziedzinę/dziedziny ) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Biuro ZIT BTOF, ul. Jagiellońska 61 85-027 Bydgoszcz, w terminie od dnia10 lipca 2017r. do dnia 20 lipca 2017 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zit.btof.pl  oraz www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 
Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF zostały określone w Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52/ 58 59 446 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:

1. Regulamin prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020)
2. Wykaz kandydatów na ekspertów ZIT BTOF
3. Wykaz dziedzin RPO WK-P 2014-2020 objętych Poddziałaniami realizowanymi w ramach ZIT BTOF
4. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na ekspertów ZIT BTOF
5. Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta
6. Oświadczenie kandydata na eksperta
7. Oświadczenie o dokonanych ocenach
8. Karta weryfikacji kandydata na eksperta
9. Protokół z posiedzenia komisji wyboru kandydatów
10. Wzór umowy o dzieło
11. Ankieta oceny pracy eksperta

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.