1099

Regulacje dla działania 3.5.1 w przypadku projektu z pomocą publiczną.

W przypadku projektu objętego pomocą publiczną, w zakresie możliwości rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych w ramach działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17) uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 11/2017 KM RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 lutego 2017 r. w przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane jest:

- na podstawie art. 38 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1363),
- na podstawie art. 39 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1363),
- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).
Wysokość dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, o których mowa powyżej. Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Sekcja C.5.B w projektach objętych pomocą publiczną musi być spełniony efekt zachęty. Do tych projektów mają zastosowanie przepisy GBER. Zgodnie z art. 6 ww. rozporządzenia uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli wnioskodawca złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Rozpoczęcie prac w rozumieniu ww. rozporządzenia oznacza: rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

W przypadku projektów, do których zgodnie z Regulaminem konkursu będą miały zastosowanie przepisy GBER należy odpowiedzieć na pytanie, czy pomoc w ramach projektu wywoła efekt zachęty zgodnie z definicją wskazaną w art. 6 ww. rozporządzenia. Pamiętać należy, że niespełnienie efektu zachęty wiąże się z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis projekt może zostać rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie a wydatki mogą być ponoszone zgodnie z rozporządzeniem.

Jednocześnie informuję, iż szczegóły dotyczące danego konkursu zawsze określa Regulamin konkursu, w którym zostają określone zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, a także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania dokumentacji projektowej, które dostępne są pod adresem www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.