Czytaj więcej: Nowy konkurs dla nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji

Czytaj więcej: Komunikat dla konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.