Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne 

 

Dnia 21 grudnia br. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce Aktywnego włączenia społecznego.

Przedmiotem spotkania było omówienie założeń konkursów i kryteriów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne.

Spotkanie prowadzili pracownicy Biura ZIT BTOF i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne dotyczące projektów w zakresie usług opiekuńczych

 

We wtorek 20 grudnia, o godzinie 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat konkursu z poddziałania 9.1.2 – Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Spotkanie informacyjne skierowane będzie m.in. do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Spotkanmie skierowane jest szczególnie do jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek organizacyjnych (w tym OPS/PCPR), podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacji pozarządowych), podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=73 

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.