Czytaj więcej: Komunikat dla konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lutego 2019 r. konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i trwał do dnia 31 maja 2019 r.), wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 301 408,82 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Komunikat dotyczący konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19

Poniżej przedstawimy aktualną listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Na liście skorygowano, zgodnie z zapisami wniosków o dofinansowanie projektu, dane znajdujące się w kolumnie budżetu państwa (dot. dofinansowania). Za zaistniałą omyłkę przepraszamy.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Czytaj więcej: XXIV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF 31.05.2019

Dnia 31 maja 2019 r. w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy odbyło się XXIV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.

Obradom przewodniczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, jako Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF.

 

Członkowie Zarządu ZIT BTOF jednogłośnie przyjęli następujące uchwały dotyczące:

- zaopiniowania listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18,

- zaopiniowania zmiany do budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2019 r.,

- zaopiniowania zmiany podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2019 r.

Ponadto członkowie Zarządu ZIT BTOF podjęli Stanowisko w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.