Wielkość czcionki:
Wersja kontrastowa
Newsletter
WAŻNE LINKI

Komunikat dotyczący zwiększenia alokacji w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16 ogłoszonego dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/1772/16 z dnia 16 listopada 2016 r. dokonał zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Było Po zmianie
Wielkość środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczonych na konkurs

43 636 000,00 zł

(10 000 000,00 EUR*)

63 488 442,61 zł

(14 549 556,01 EUR*)

Kwota przewidziana na procedurę odwoławczą -5% alokacji w ramach konkursu 2 181 800,00 zł 3 174 422,13 zł

* Według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór, a który wynosi 1€= 4,3636 zł

Zwiększenie to jest podyktowane niewykorzystaniem całości środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz chęcią wsparcia jak największej liczby podmiotów
w ramach konkursu, co przełoży się na poprawę efektywności energetycznej w regionie.

Zwiększenie kwoty alokacji umożliwi składanie właściwych wniosków o dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski preselekcyjne w ramach konkursu.

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.


 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca  naboru wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu dla poddziałania 3.5.1

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 29 września 2016 r. i trwał do dnia 10 października 2016 r.) wpłynęło 40 wniosków preselekcyjnych.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 65 660 745,57 zł. 

Obszar ZIT mapa obszaru
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013