Wielkość czcionki:
Wersja kontrastowa
WAŻNE LINKI

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach ZIT

 

 

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie na realizację projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W najbliższym czasie odbędą się następujące spotkania:

Spotkanie dot. projektów w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach ZIT

Data i miejsce spotkania:

6 października 2016 r. godz. 10.00
Biuro ZIT BTOF, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz

Zakres tematyczny spotkania:

Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16]
Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16]

Rekrutacja

Zgłoszenie należy przesyłać do dnia 5 października br. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne dot. projektów w zakresie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Data i miejsce spotkania:

7 października 2016 r. godz. 09.00
Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215 na I piętrze.

Zakres tematyczny spotkania:

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT
[konkurs Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16]
Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
[konkurs Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-045/16]

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest poprzez formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=58 lub telefonicznie  pod numerem telefonu: 56 62 18 409

W związku z planowanymi na IV kwartał br. konkursami w zakresie ochrony zabytków i gospodarki wodno-ściekowej.

Spotkanie dot. poddziałania 4.6.2. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT (termin spotkania zostanie podany w odrębnym komunikacie), a w dniu 15 listopada br. zaplanowano spotkanie dot. poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

Czytaj więcej: Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski...

 

 

 

Ogłaszamy nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny) w następujących dziedzinach:

Dziedziny Poddziałanie
Termomodernizacja 3.5.1 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
Gospodarka niskoemisyjna 3.5.2 – Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT
Gospodarka wodno-ściekowa 4.6.1 – Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT
Dziedzictwo i kultura 4.6.2 – Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Zasoby przyrodnicze 4.6.3- Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 6.4.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT
Infrastruktura przedszkolna 6.4.2 – Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 6.4.3 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT
Usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 8.4.3 – Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT
Równość szans 9.1.1 – Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
Usługi opiekuńcze 9.1.2 – Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Wychowanie przedszkolne 10.1.1 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT
Edukacja – kształcenie ogólne 10.1.2 – Kształcenie ogólne w ramach ZIT
Edukacja – kształcenie zawodowe 10.1.3 – Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

 

Nabór odbędzie się w dniach od 13 września do 21 września 2016 r.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów:

- Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

- Załączniki do Ogłoszenia:

1. Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020).
2. Wykaz kandydatów na ekspertów ZIT BTOF.
3. Wykaz dziedzin RPO WK-P 2014-2020 objętych Poddziałaniami realizowanymi w ramach ZIT BTOF.
4. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na ekspertów ZIT BTOF.
5. Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta.
6. Oświadczenie kandydata na eksperta.
7. Oświadczenie o dokonanych ocenach.
8. Karta weryfikacji kandydata na eksperta.
9. Protokół z posiedzenia komisji wyboru kandydatów.
10. Wzór umowy o dzieło.
11. Ankieta oceny pracy eksperta.

Sposób przesyłania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. II ogłoszenia należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Eksperci ZIT BTOF” na adres:

Biuro ZIT BTOF
ul. Jagiellońska 61
85-027 Bydgoszcz

lub dostarczyć osobiście w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek, środa, czwartek), 8.00-18.00 (wtorek), 8.00-14.00 (piątek) w terminie do dnia 21 września 2016 r. Dokumenty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF lub data stempla pocztowego (dowodu nadania) w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Obszar ZIT mapa obszaru
JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013