Czytaj więcej: Wyniki naboru w ramach II rundy - konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 01 października 2018 r. i trwał do dnia 31 października 2018 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach rundy II wyniosła 23 374 450,98 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Czytaj więcej: Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Szanowni Pańswto,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Więcej informacji w linku poniżej.

Wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-60P/18

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.