Czytaj więcej: Nowy konkurs dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

- konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04- 363/20

Czytaj więcej: Komunikat dla konkursu nr nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19

Komunikat nr 1 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.01.03- IZ.00-04-330/19 (wydłużenie naboru).

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że w odpowiedzi na prośby podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie w konkursie nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19, Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ww. konkursie z 10 stycznia br. do 17 stycznia br.

Zmiany te nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.