Logo

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działający jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO) na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 40/1585/22 z dnia 12 października 2022 roku przyjął zmieniony Regulamin konkursu. Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w konkursie Nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04- 229/18 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami za zasadne uznano zwiększenie alokacji w konkursie z kwoty 3 594 099,98 zł na 3 637 220,00 zł.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-421/21

W odpowiedzi na prośby podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie nr PRKP.09.01.01-IZ.00-04-421/21, Instytucja Zarządzająca RPO WK- P na lata 2014-2020 informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. wydłużyła termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ww. naborze z 30 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.