Czytaj więcej: Lista złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 maja 2018 r. i trwał do dnia 24 sierpnia 2018 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 11 219 828,61 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu 

Czytaj więcej: Informacja o zakończeniu oceny konkursu RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18

 

 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą NR 31/1555/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany wszystkim beneficjentom poza JST w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

JST WCHODZĄCE W SKŁAD ZIT

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.